Externé právne oddelenie

 Načo Vám je ?

 

EPO predstavuje na slovenskom i maďarskom trhu unikátne riešenie pre malé a stredné, ale za špecifických okolností aj veľké integrované medzinárodné spoločnosti.   Možno sa však nájdete medzi nasledujúcimi podnikmi, ktoré nepotrebujú naše služby.

 

"Nemám a nepotrebujem firemného právnika, používam vzory zmlúv dostupné verejne, alebo spracované právnikmi v minulosti a nevstupujem do súdnych sporov." 

 

Blahoželáme Vám k tomu, že máte dobrý výber obchodných partnerov a veľa šťastia. Ale predsa si musíme položiť otázky (a to je len malý výber): 

Sú Vami používané zmluvy upravené tak, že nielen zodpovedajú požiadavkám zákonov, ale naozaj chránia Vaše záujmy ?  

Používate na všetky zmluvy teda aj zmluvy s dodávateľmi také zmluvy, ktoré nepripravila výhradne druhá strana ? 

Chránia Vás vami používané zmluvy pred zlyhaním Vašich partnerov vo forme presunov majetku na iné subjekty a tým náhleho poklesu bonity Vašich partnerov ? 

Ako dlho trval Váš posledný spor kde ste boli žalovaní ?

Ako často si hovoríte, že radšej nepôjdete do sporu, lebo nemáte dostatočné dôkazy o tom, čo bolo dojednané ústne, telefonicky alebo e-mailom ako odklony od písomnej zmluvy ? 

Čo by ste urobili, keby ste boli žalovaní Vašim odberateľom o náhradu škody ? 

 

"Nemôžem platiť zamestnanca, ktorý priamo neprispieva k zisku firmy."

 

Úlohou dobrého firemného právnika je práve prispievať k ziskovosti firmy, a to zlepšovaním jej nástrojov  na predchádzanie vzniku nedobytných pohľadávok, skracovanie doby vymáhania pohľadávok, znižovanie podielu pohľadávok po splatnosti, odstraňovanie rizík stratových transakcií lepšou úpravou cenových a platobných dojednaní, a znižovanie neproduktívnych nákladov vo forme reklamácií, náhrady škody a pasívnych súdnych sporov. 

 

Iste, náklady na právnikov nie sú nízke ani v prípade advokáta, ani firemného právnika a napokon ani nášho programu EPO.

Avšak EPO predsa ponúka významné konkurenčné výhody:

 

 1) V rámci EPO si vy volíte buď paušál na naše služby, alebo predplatený počet osobohodín. Externé právne oddelenie poskytujeme na základe pristúpenia klienta k našej zmluve s našimi interným vedúcim právnikom na základe maďarského pracovného práva. To nám umožňuje obmedziť Vaše náklady na Vašu platbu, ktorá je konečná, nepodlieha odvodom, ani zrážkovým daniam.

 

2) Komunikácia i plnenia v rámci EPO sú viazané na presne dohodnutý systém toku dokumentov, ktorý umožňuje, aby sme sa my prispôsobili Vašim potrebám a cyklom, a súčasne umožňuje zaviesť alebo využiť prvky procesného riadenia u klienta tak, že máte istotu, že nevznikajú vnútorné prestoje bez ospravedlniteľných dôvodov (ako sú práceneschopnosť, prekážky v práci u Vašich zamestnancov či nedostatok zastupiteľnosti osôb ktoré spravujú zmluvnú dokumentáciu alebo dokumentáciu pohľadávok).

 

3) Pri predplatených službách ktoré si nevyžadujú súčinnosť tretích strán, Vám vieme garantovať v rámci paušálov ale aj osobohodín aj limity ich čerpania tak, aby nedošlo k neočakávanému rastu Vašich nákladov na službu. 

 

"Nepotrebujem firemného právnika, občas využijem advokáta a som spokojný"

 

Na Slovensku pôsobí množstvo advokátov, a väčšina z nich si určite zaslúži Vašu spokojnosť. Avšak okrem porovnania nákladov pri občasných službách si treba položiť niekoľko otázok:

 

1) Akým spôsobom vy sami rozhodnete o tom, kedy treba požiadať o pomoc právnika ?  Nestáva sa, že Vám advokát na rovinu povie, že idete za ním neskoro,  a že nejaký problém sa nedá vyriešiť vo Váš prospech, ale dalo sa mu predísť ?

 

2) Ako rýchlo získate odozvu od advokáta a v akých lehotách získate výstup jeho práce ? 

 

3) Máte s Vašim advokátom nejakú rámcovú mandátnu zmluvu alebo ho splnomocňujete ad hoc, bez toho, aby ste mali akékoľvek osobitné dojednania o trovách ?

4) Koľko Vašich obchodov zahŕňa zahraničných partnerov ?

 

5)  Stalo sa Vám, že Vás advokát odkázal na zahraničného kolegu, alebo  všeobecne na to, že potrebujete právnu podporu v zahraničí ? 

 

"Nepotrebujem Vašu službu, mám dlhodobú zmluvu s advokátom, a som spokojný"

 

Na Slovensku je množstvo advokátov a advokátskych kancelárií rozličného typu a zamerania. Pritom však, veľká väčšina na Slovensku pôsobiacich advokátov uvádza ako svoju špecializáciu “všeobecnú prax” alebo právne odvetvia v takej šírke, že sa v ich rozsahu nedá hovoriť o žiadnom zameraní takejto kancelárie, najmä ak ide o menšie kancelárie či samostatných advokátov. 

 

Dlhodobé zmluvy s advokátom sú samozrejme dobré riešenie ale s ohľadom na procesné skúsenosti advokátov a špecifické know-how našej spoločnosti je možné kombinovať tieto služby tak aby sa zvýšila ich efektivita, najmä pri cezhraničnom podnikaní. 

 

"Nepotrebujem EPO, máme vlastného firemného právnika/právne oddelenie"

 

Firemný právnik v malom alebo strednom podniku musí zvyčajne viesť sporovú agendu, zmluvnú agendu vrátane rokovaní o uzavretí zmluvy, a zmluvnú agendu vedie nielen voči dodávateľom, odberateľom a prípadne štátu, ale často aj voči zamestnancom, členom vedenia spoločnosti a jej orgánov. 

 

To dostáva firemných právnikov do vysokého rizika konfliktu záujmov a na druhej strane zúčastnenej spoločnosti stúpajú /horibilne/ náklady preverovania transakcií ale aj korektnej komunikácie. Firemní právnici často riešia naraz pracovné spory a rokovania s jestvujúcimi partnermi a súčasne majú pripravovať best practice zodpovedajúcich podnikov teda rozličné druhy vzorových zmlúv, opatrení a právnych procesov.  

 

EPO môže slúžiť aj na reorganizáciu Vášho dnešného právneho oddelenia, a môžu Vám naopak umožniť účasť Vášho doterajšieho právnika v našom tíme a jeho službách tretím osobám (zdieľaní tohto zamestnanca s inými spoločnosťami) alebo špecializáciu Vášho právnika. 

Objednávka je prázdna